تبلیغات
ریاضی به زبان ساده - چند لطیفه ی ریاضی
تاریخ : 1390/02/3 | 14:59 | نویسنده : Mahta
چند لطیفه ی ریاضی 

 توپ قرمز پلاستیكی

توپ قرمزی را به ریاضی دان ، فیزیك دان و مهندسی می دهند تا حجم آن را تعیین كنند.
ریاضی دان شعاع آن را با خط كش محاسبه می كند.
فیزیك دان توپ را در یك ظرف مدرج آب می اندازد و...

 


مهندس بعداز كمی فكر:"برم ببینم می تونم جدول حجم توپ های قرمز را پیدا كنم".

  تحقیق در تاریكی

ریاضی دان،فیزیك دان وزیست شناسی برای هدف های تحقیقاتی در اتاقی تاریك زندانی شدند.بعد از یك هفته اتاق را باز كردند.
زیست شناس گفت:"حوصله ام سر رفت یك قوطی را پیدا كردم و به زمین زدم،...."
فیزیك دان:"اتاق را گشتم تا تصویری از هندسه ی اتاق دستم آمد،آن گاه یك استوانه ی فلزی را در عرض 2 و طول 1 پیدا كردم ، با سرعت لازم و به طور عمودی به زمین زدم...."
در نهایت وقتی در سوم را باز كردند صدای ضعیفی به گوش رسید"فرض می كنیم كه C یك قوطی كنسرو باز شده است..."

 تعریف

" " چیست؟
ریاضی دان:" نسبت محیط دایره به قطر آن است"
فیزیك دان:" برابر است با : 1415927/3 مثبت یا منفی"

مهندس:" تقریبا" 3 است".

 اعداد اول

از یك ریاضی دان ، مهندس و فیزیك دان می خواهند تا بررسی كنند آیا تمام اعداد فرد اولند.
ریاضی دان می گوید:3 اول است ، 5 اول است ،7 اول است ولی 9 اول نیست.پس یك مثال نقض داریم و قضیه درست نیست.
مهندس می گوید: 3 اول است ، 5 اول است ، 7 اول است ، 9 اول است ، 11 اول است.خوب همه ی اعداد فرد اول هستند.
فیزیك دان می گوید: 3 اول است،5 اول است،7 اول است،9 خطای آزمایش است ،11 اول است و خوب با دقتی كه داریم ، می توانیم بگوییم همه ی اعداد فرد اولند.

 محاسبه ی حد

روزی معلم پای تابلو حد زیر را نوشت و از یكی از دانش آموزان خواست تا آن را محاسبه كند.

 دانش آموز بی درنگ نوشت:

 معلم با حیرت گفت:این چیست كه نوشتی؟دانش آموز گفت:چون در مساله ی قبل داشتیم:

 یك رابطه ی جالب

 كافی است n ها را از صورت و مخرج با هم بزنیم.!!!


منابع: http://mathjokes.com
مجله راه المپیاد،شماره 3
طبقه بندی: Farsi،