تبلیغات
ریاضی به زبان ساده - چند تعریف
تاریخ : 1390/02/22 | 14:39 | نویسنده : Mahta
چند تعریف

در این مقاله به معرفی سه نوع از اعداد می پردازیم...

 

عدد جبری:

عدد حقیقی را عدد جبری از درجه ی n گوییم هر گاه: ریشه ی معادله ی بوده كه در آن ها اعداد صحیح و است و در هیچ معادله ی با ضرایب صحیح از درجه ی كم تر از n صدق نمی كند.

مثال: عددی جبری از درجه ی 2 است.

عدد متعالی:

عددی كه جبری نباشد را متعالی گوییم.

مثال:اعداد از مشهورترین اعداد متعالی هستند.(روش های اثبات متعالی بودن این اعداد بسیار جالب هستند.)

عدد هندسی:

این اعداد به صورت چند ضلعی هستند.در زیر نمونه هایی از این اعداد را آورده ایم:

 اعداد مثلثی:

 

اعداد مربعی: 

 

اعداد مخمسی:

   

اعداد مسدسی:

مساله:چه رابطه ای بین چهار نوع عدد هندسی كه در فوق آورده ایم،وجود دارد؟
طبقه بندی: Farsi،