اكنون شما باید یك عدد 3 رقمی داشته باشید كه رقم سمت چپ آن تعداد روز های حضور شما در محل كار می باشد و دو رقم سمت راست سن شما را نشان می دهد . (از وبلاگ ِ از هر دری سخنی )
( جالب بود، نه !؟ )