تبلیغات
ریاضی به زبان ساده - نتیجه نظر سنجی اول ?Which of the following language you use

English

15 درصد

(15 رای)

Farsi
76 درصد
(76 رای)
Chinese
1 درصد
(1 رای)
Japanese
4 درصد
(4 رای)
Arabic
2 درصد
(2 رای)
Korean
1 درصد
(1 رای)
Spanish
1 درصد
(1 رای)
شرکت کنندگان 100 نفرطبقه بندی: نظر سنجی،