تبلیغات
ریاضی به زبان ساده - اثبات علمی هر که سوادش کمتر درآمدش بیشتر !
اثبات علمی
هر که سوادش کمتر درآمدش بیشتر !


از قدیم گفته اند وقت طلاست، به عبارت دیگر          : زمان = پول :       معادله 1

همین  طور گفته اند توانا بود هرکه دانا بود، یعنی       : توان = علم       : معادله 2

می دانید که:

زمان / کار = توان:                معادله 3

با جای گذاری معادله  1 و 2 در معادله سوم به این معادله می رسیم:

پول / کار = علم

که  می توانیم آن را به این صورت بازنویسی کنیم:

علم/ کار = پول

بنابراین:

Lim    (پول) = ∞

0→ علم

یعنی هرچه علم و سوادت کم تر باشد درآمدت بیشتر است، و این هیچ ربطی به مقدار کار انجام شده ندارد !

!به عبارت دیگر وقتی علمت به سمت صفر میل کند، پولت به بی نهایت خواهد رسید  :لبخند:طبقه بندی: Farsi،