تبلیغات
ریاضی به زبان ساده - روابط زیبای عددی
تاریخ : 1392/01/22 | 11:37 | نویسنده : Mahta
دوستان به روابط زیبای عددی زیر دقت کنید! 

1x 8 + 1 = 9
 12x 8 + 2 = 98
  123x 8 + 3 = 987
 1234x 8 + 4 = 9876
 12345x 8 + 5 = 98765
  123456x 8 + 6 = 987654
 1234567x 8 + 7 = 9876543
  12345678x 8 + 8 = 98765432
  123456789x 8 + 9 = 987654321

1x 9 + 2 = 11
12x 9 + 3 = 111
123x 9 + 4 = 1111
1234x 9 + 5 = 11111
12345x 9 + 6 = 111111
123456x 9 + 7 = 1111111
1234567x 9 + 8 = 11111111
12345678x 9 + 9 = 111111111
123456789x 9 +10= 1111111111


9x 9 + 7 = 88
98x 9 + 6 = 888
987x 9 + 5 = 8888
9876x 9 + 4 = 88888
98765x 9 + 3 = 888888
987654x 9 + 2 = 8888888
9876543x 9 + 1 = 88888888
98765432x 9 + 0 = 888888888


حالا توجه کنید :
اگر حروف الفبای انگلیسی را :
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
بترتیب بصورت زیر در نظر بگیریم :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  21 22 23 24 25 26

کلمه ی :  H-A-R-D-W-O-R-K           معادل خواهد بود 8+1+18+4+23+15+18+11= 98%

کلمه ی : K-N-O-W-L-E-D-G-E         معادل خواهد بود با :  11+14+15+23+12+5+4+7+5 = 96%

اما کلمه ی :  A-T-T-I-T-U-D-E        معادل خواهد بود با :    1+20+20+9+20+21+4+5 = 100%
 
حالا توجه کنید به :  
 L-O-V-E-O-F-G-O-D                  که مساوی می شود با :  12+15+22+5+15+6+7+15+4 = 101%

 :لبخند:
جل الخالق!!!! :تعجب: :لبخند: 


طبقه بندی: Farsi،